• KBI/PS

  7 bře 21:36

  Dobrý den,
  ráda bych ohodnotila předmět KBI/PS (Průběžná pedagogická praxe z biologie), který chybí na seznamu předmětů v SHP. Garantem předmětu je PhDr. Jan Petr, Ph.D., jehož připomínky byly vždy k věci a pomohly nám se během praxí rozvíjet. Moje negativní kritika však směřuje k paní učitelce Polívkové z Gymnázia J. V. Jirsíka, u níž praxe proběhla. Na první hodině jsme dostaly instrukce ohledně toho, jak má vypadat naše výuka - studenti mají pracovat s učebnicí, nemá se jednat pouze o výklad (protože studenti po 5 minutách usínají a nemají o dané téma zájem), své přípravy nemusíme posílat předem ( k našemu podivu) a můžeme si vyzkoušet, jaké metody výuky chceme. Hned po první mnou odučené hodině (výklad proložený doplňováním pracovních listů a prací s učebnicí) jsme si vyslechly 30-minutovou kritiku o tom, že nemůžeme nechat studenty pracovat s učebnicí a zjistily jsme, že přístup paní učitelky ke studentům je dost negativní - jsou líní, ze základní školy nic nevědí, nedokáží pracovat s učebnicí (později zase tvrdila, že poznámky z učebnice si mohou vypsat sami, což je trochu v rozporu), botanika je nezajímá a nemají žádné propojení s jinými předměty. Po odučení všech hodin jsem pro studenty sestavila test na zopakování probraného celku, který vyučující nechtěla předem vidět, ale předem mi řekla, že obtížnost má být taková, aby nejlepší známka byla za 3. Ke konci semestru (plného kritiky) nám bylo vytknuto, že neposíláme své přípravy na hodiny předem, což pro nás byla poslední kapka (vzhledem k tomu, že většina z nás již měla hotovou souvislou praxi z obou předmětů, která proběhla bez jediného problému a domluva s učiteli vždy probíhala před každou hodinou). Závěrem bych ráda podotkla, že toto byla nejhorší zkušenost z praxí, která mě na vysoké škole potkala, ale vůbec ne ze strany studentů (kteří byli ochotní spolupracovat, nevyrušovali, měli dotazy a zvládli odpovídat na mé otázky, které se týkali i chemie), ale ze strany učitelky, která po dlouholeté praxi není schopna vytyčit si cíle a držet se jich a nemá vůbec lidský přístup ke studentům. Jak se říká - všechno zlé je pro něco dobré - a tak jsme si alespoň udělaly představu o tom, jaké učitelky nikdy být nechceme.
 • KBI PS BIOLOGIE

  7 bře 21:34

  Ráda bych se touto cestou vyjádřila k předmětu KBI PS- Průběžná pedagogická praxe z biologie, jelikož při běžném hodnocení přednášek nebyl tento předmět k dispozici. Oproti jiným praxím, kde jsem byla zvyklá na pravidelný kontakt s vyučujícím ohledně příprav na následující hodiny, jsem byla překvapena přístupem této vyučující, která se jasně vyjádřila tak, že si žádné přípravy předem rozhodně nepřeje a celkový průběh hodiny nechá čistě na nás. Jejím přáním bylo, ať je hodina „divočina“ a hlavně ne frontální výuka. Byly jsme tak odkázány na učebnici a upozorněny, že studenti mají pracovat s učebnicí. Snažily jsme se tedy vytvářet pracovní listy a nechávat studenty pracovat s učebnicí, což bylo později komentováno tím, že nemůžeme učit to, co je v učebnici, že si to student může přečíst sám. Námi připravené testy komentovala jako příliš jednoduché s tím, že nemůžou mít všichni dobré známky a je potřeba, aby bylo více 3. V následných diskuzích po hodině nám často vytýkala způsob, jakým jsme měly hodinu připravenou a to, že jsme látku neprobraly, tak jak si ona představovala. 2 týdny před koncem praxe se podivovala nad naším přístupem a v podstatě nás zkritizovala, že jí předem neinformujeme - což bylo v rozporu s původními instrukcemi ohledně praxe, které nám dala na úvodní hodině (práce s učebnicí, posílání příprav, konzultace, průběh hodiny, apod.). Z celé praxe hodnotím pozitivně pouze PhDr. Jana Petra, Ph.D., který je garantem, vždy navrhoval řešení, jak danou hodinu obohatit nebo lépe uchopit téma a jehož připomínky byly velice přínosné.
 • KBI PS biologie

  7 bře 21:27

  Ráda bych se vyjádřila k předmětu KBI PS- Průběžná pedagogická praxe, jelikož při běžném hodnocení přednášek nebyl tento předmět k dispozici. Pedagogickou praxi vedl pan doktor Petr, jehož připomínky a rady po odučené hodině byly vždy inspirující, věcné a obohacující. Bohužel se nedá to samé říct o paní učitelce z gymnázia. Po první náslechové hodině nám bylo sděleno, že je paní učitelce jedno, jak si hodinu připravíme, nechce od nás vidět žádné naše přípravy, což mě překvapilo, jelikož jsem z ostatních praxí zvyklá s vyučující konzultovat látku, kterou budu učit, několik dní předem a osobně. Byly jsme odkázány na učebnici a upozorněny, že studenti mají pracovat s učebnicí, jelikož ze základní školy nic neumí, všechno se učí jako básničku, o botaniku nemají vůbec zájem a jde jim jen o známky. Hned po první námi odučené hodině jsme pochopily, že paní učitelka ke studentům přistupuje spíše negativně a nemá ráda frontální výuku, bohužel jako začínající učitelka nemám dostatek fantazie a nápadů, abych studentům dostatečně přiblížila rostlinná pletiva zábavnou formou a pouze s učebnicí jako prakticky jediným zdrojem informací, bez žádné předchozí konzultace se zkušeným učitelem. Když jsem paní učitelce položila dotaz, jak bych tedy měla hodinu odučit nebo z jakých jiných ověřených zdrojů čerpat, tak mi bylo řečeno, abych to nebrala jako kritiku, ovšem odpověď na položenou otázku jsem nedostala. Snažily jsme se tedy vytvářet pracovní listy a nechávat studenty pracovat s učebnicí, což bylo později komentováno tím, že nemůžeme učit to, co je v učebnici, že si to student může přečíst sám. Po prvním námi vytvořeném testu, kdy studenti byli ohodnoceni převážně 1, nám bylo naznačeno, že test byl moc lehký a pro příště je třeba vytvořit težší test, jelikož má být více horších známek. Studenti mi přišli hodní, v rámci možností snaživí, když jsem na to upozornila, tak mi bylo sděleno, že látka studenty nezajímá a chovají se tak jen kvůli tomu, že paní učitelka sedí vzadu. Později nám paní učitelka vytýkala, že jsme jí neposlaly žádné naše přípravy a nedostatečně s ní spolupracovaly, což si protiřečilo s informacemi, které nám podala na začátku semestru. Také nám bylo často vytknuto, že jsme nevyužily dostatečně potenciál přírodnin, které jsme si na výuku přinesly, bohužel opět jako začínající učitelka bez zkušeností, ještě s tím, že oborem mého hlubšího zájmu není botanika, nemám po předchozí konzultaci šanci uplatnit přírodninu ve výuce v plné míře. Pokud by na praxi nebyl pan doktor Petr, který vždy navrhoval řešení, jak danou hodinu obohatit nebo lépe uchopit, pak bych z této praxe měla pocit, že nejspíš nikdy učit s tímto přístupem nechci.